SpaBalancer Spaarset Filterreiniging

SpaBalancer Spaarset Filterreiniging
159,30€
Inhoud: 1 Set

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB-Set-04
bevat 1 x SpaBalancer Basic 1,0l 1 x SpaBalancer UltraShock 1,0l 1 x...meer

Productinformatie "SpaBalancer Spaarset Filterreiniging"

bevat

1 x SpaBalancer Basic 1,0l

1 x SpaBalancer UltraShock 1,0l

1 x SpaBalancer SoftWater 0,5l

1 x SpaBalancer FilterClean Classic 0,5l

Verdere links naar "SpaBalancer Spaarset Filterreiniging"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer Spaarset Filterreiniging"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

SDB UltraShock
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 
 • Signaalwoord: gevaar
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264 Na gebruik zorgvuldig handen wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een gemachtigd bedrijf voor afvalverwijdering.
Bevat:
 • Natriumhypochlorietoplossing, 4,5-11,5% actieve CI
 • Natriumchloriet
SDB FilterClean Classic
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 • Signaalwoord: GEVAAR
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.
Bevat:
 • zwavelzuur
 • Zoutzuur
SDB SoftWater
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 • Signaalwoord: GEVAAR
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Bevat:
 • Kiezelzuur
Laatst bekeken