AVV

Algemene Verkoopvoorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van de overeenkomst
 3. Recht op herroeping
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leveringsvoorwaarden en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Barbara Uhsadel (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Afnemer") met Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die Verkoper in zijn online winkel vertegenwoordigt. Daarmee wordt de opname van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Onder consument in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die noch in overwegende mate tot zijn handels-, noch tot zijn beroepsuitoefening als zelfstandige kunnen worden gerekend. 1. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, al dan niet in loondienst.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de webshop van verkoper opgenomen productomschrijvingen zijn geen bindende aanbiedingen van verkoper, maar strekken tot een bindend aanbod van de afnemer.

2.2 De klant kan zijn aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail, per post of via het online contactformulier aan de verkoper overmaken.

2.3 Verkoper kan het aanbod van Afnemer binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door aan de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant hiervoor doorslaggevend is, of
 • door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen bij de klant bepalend is, of
 • door betaling te vragen aan de klant na het plaatsen van de bestelling.

Indien meerdere van de hiervoor genoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de hiervoor genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het doen van een aanbieding via het online bestelformulier van verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door verkoper opgeslagen en samen met deze algemene voorwaarden na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) aan koper verzonden. Bovendien wordt de tekst van de overeenkomst gearchiveerd op de website van de verkoper en kan deze gratis door de klant worden opgevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount met vermelding van de overeenkomstige inloggegevens, op voorwaarde dat de klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper alvorens zijn bestelling te versturen.

2.5 Alvorens een bindende bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper te plaatsen, kan de Klant mogelijke invoerfouten identificeren door zorgvuldig de informatie op het scherm te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten is de zoomfunctie van de browser, waarmee het display op het scherm wordt vergroot. Tijdens het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn de Duitse en Engelse taal beschikbaar.

2.7 Bestellingen worden meestal verwerkt en gecontacteerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven voor de afhandeling van zijn bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper worden verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de uitvoering van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht van herroeping

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij in de productbeschrijving van verkoper anders is vermeld, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Bijkomende leverings- en verzendkosten worden indien nodig apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten ontstaan in individuele gevallen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overmakingskosten, wisselkoersprovisies) of invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

4.3 De klant wordt in de onlineshop van de verkoper op de hoogte gebracht van de betalingsmogelijkheid(n).

4.4 Indien vooruitbetaling via overschrijving is overeengekomen, dient betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien betaling wordt uitgevoerd via een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 BIndien voor de betaalmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant voor deelname aan "SOFORT" een online bankrekening met PIN/TAN-procedure geactiveerd hebben, zich tijdens de betalingstransactie dienovereenkomstig authenticeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op het internet oproepen op https://www.klarna.com/sofort/

4.7 Indien gekozen wordt voor de betaalwijze factuuraankoop is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor de betaalwijze factuuraankoop slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betaalwijze bij overschrijding van het opgegeven ordervolume af te wijzen. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op de hoogte brengen van een overeenstemmende betalingsbeperking.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen verzonden naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie.

5.2 Bij door expediteur geleverde goederen is levering "free curb", d.w.z. tot aan de publieke curb die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie in de online shop van verkoper en tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Indien de vervoerder de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten van niet-succesvolle verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk niet in staat was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem tijdig van de dienst in kennis had gesteld. Dit geldt evenmin voor de kosten van de zending indien de afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, worden de retourkosten beheerst door de bepalingen van de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.4 Afhaling door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, blijft hij eigenaar van het geleverde totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van de wetten betreffende de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt herroepen door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

9.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.