Dataprivacy

Privacyverklaring conform de algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze Amazon-webpagina (hierna 'website') bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is SpaBalancer GmbH, Verbindungsweg 42, 25469 Halstenbek, Deutschland, Tel.: +49 (0)4101 – 58 68 37, Fax: +49 (0)40 380 178 620 26, E-Mail: info@spabalancer.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

3) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

3.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

3.2 Service Provider

- Easybill
De bestellingen worden afgewikkeld (in het bijzonder de facturering) via dienstverlener 'easybill' (easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst). Naam, adres en eventueel andere persoonsgegevens worden conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG uitsluitend voor het verwerken van uw online bestelling aan easybill doorgegeven. Het doorgeven van uw gegevens vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw bestelling. Details over de bescherming van persoonsgegevens bij easybill en het privacybeleid van easybill zijn op de website van easybill (easybill.de) te bekijken.

4) Rechten van de betrokkene

4.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

  • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
  • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
  • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
  • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
  • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
  • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
  • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

4.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

5) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

6) Informatie over het privacybeleid van Amazon

Het Amazon-platform is verantwoordelijk voor iedere verdere verwerking van gegevens, die verder gaat dan de hierboven beschreven gegevensverwerking. Meer informatie over de gegevensbescherming van Amazon vindt u in het privacybeleid van Amazon: www.amazon.nl/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010