SpaBalancer SpaPerfume Oceaan

SpaBalancer SpaPerfume Oceaan
27,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1097
De oceaan is altijd in beweging en verfrissend met een vederlichte zeebries en tintelingen op...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Oceaan"

De oceaan is altijd in beweging en verfrissend met een vederlichte zeebries en tintelingen op de huid als er enorme golven op de kusten slaan. Met de SpaParfum Ocean vervoeren wij u naar de mooiste stranden ter wereld.De oceanische frisheid in combinatie met pittige citrusnoten werken als een koele oceaangolf en revitaliseren de geest.
 
 

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Produktfilter: Whirlpool Düfte
Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Oceaan"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Waarschuwing
 
Bevat: 4-tert-butylcyclohexyl acetaat (CAS: 32210-23-4, EC: 250-954-9), reactiemassa van 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on en 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2, 3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on en 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (EC: 915-730-3), linalylacetaat (CAS: 115-95-7, EC: 204-116-4), allyl (3-methylbutoxy)acetaat (CAS: 67634-00-8, EC: 266-803-5) 
 
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332  Schadelijk bij inademing.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264  Na het werken met dit product … grondig wassen.
P271  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304 + P340  NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P333 + P313  Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362 + P364  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Oceaan"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Bevat:  4-tert-butylcyclohexyl acetaat (CAS: 32210-23-4, EC:...meer
Laatst bekeken