SpaBalancer SpaPerfume Kersenbanaan

SpaBalancer SpaPerfume Kersenbanaan
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB1090
Er is vreugde! Een aroma waar je in kunt bijten, fruitig en zoet - dat is de SpaPerfum...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Kersenbanaan"

Er is vreugde! Een aroma waar je in kunt bijten, fruitig en zoet - dat is de SpaPerfum Cherry-Banana, een geur die uw whirlpool zeker in een goed humeur zal brengen. 
Fluweelzacht als de banaan, en fruitig en brutaal als de kers, een badervaring die zowel ontspannend als vrolijk is.
 

Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure etherische oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad bestaat uit een high-tech materiaal dat de etherische oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige bestanddelen vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.

Haal het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool geen filterkamer heeft, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa tot het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de bijgeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.

De geur in de pad gaat 4 tot 8 weken mee, afhankelijk van de gewenste intensiteit.

Produktfilter: Whirlpool Düfte
Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Kersenbanaan"
Waarschuwing
 
Enthält: benzaldehyde (CAS: 100-52-7, EC: 202-860-4, Index: 605-012-00-5)
 
H226  Ontvlambare vloeistof en damp.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332  Schadelijk bij inademing.
H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304 + P340  NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P332 + P313  Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P403 + P235  Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
 
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Kersenbanaan"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Enthält: benzaldehyde (CAS: 100-52-7, EC: 202-860-4, Index:...meer
SDB SpaParfum KiBa - Kirsch Banane
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
    
    
 • Signaalwoord: WAARSCHUWING
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Bevat:
 • p-tolualdehyde
 • benzaldehyde
Laatst bekeken