SpaBalancer SpaPerfume Kers

SpaBalancer SpaPerfume Kers
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
  • SB1048
Geniet van de karakteristieke zoetheid van de kers en zijn aangename onstuimige geur. De...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaPerfume Kers"

Geniet van de karakteristieke zoetheid van de kers en zijn aangename onstuimige geur. De SpaPerfum Cherry overtuigt met sappige zoete noten die doen denken aan de leuke en zorgeloze jeugd.
 
Onze SpaBalancer ScentPad bestaat uit pure essentiële oliën zonder toevoeging van alcohol, emulgatoren of conserveringsmiddelen. De pad is gemaakt van een high-tech materiaal dat de essentiële oliën absorbeert. Het geeft de vluchtige en geurige componenten vrij in het water en houdt de zware oliën vast. Dit betekent dat uw water aangenaam ruikt naar de geuren, maar dat er zich geen afzettingen of afvalproducten in het water kunnen ophopen.
 
Verwijder het geurkussen uit de verpakking en plaats het in de filterkamer. Als uw whirlpool niet over een filterkamer beschikt, kunt u de pad ook in het water in de whirlpool plaatsen. Laat het kompres in de spa zitten totdat het water de gewenste geurintensiteit heeft. Plaats het kompres terug in de vacuümverpakking en sluit het met de meegeleverde clipsluiting.
Herhaal dit proces als het water de gewenste geurintensiteit verliest.
 
De geur in het kompres duurt tussen de 4 en 8 weken, afhankelijk van de gewenste intensiteit.
Verdere links naar "SpaBalancer SpaPerfume Kers"
Waarschuwing
 
Bevat:
p-tolualdehyde (CAS: 104-87-0, EC: 203-246-9)
benzaldehyde (CAS: 100-52-7, EC: 202-860-4, Index: 605-012-00-5)
 
H302  Schadelijk bij inslikken.
H315  Veroorzaakt huidirritatie.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332  Schadelijk bij inademing.
H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P304 + P340  NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P332 + P313  Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501  Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaPerfume Kers"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

!!! Waarschuwing   Bevat: p-tolualdehyde (CAS: 104-87-0, EC: 203-246-9) benzaldehyde...meer
Laatst bekeken