SpaBalancer SpaParfum Schoko-Minz

SpaBalancer SpaParfum Schoko-Minz
26,90€
Inhoud: 1 Stück

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Geurbeleving
discreetintensief
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB1095
Ein stilvoll-appetitlicher Schokoladenduft, ergänzt und verfeinert mit einem Frische-Kick aus...meer

Productinformatie "SpaBalancer SpaParfum Schoko-Minz"

Ein stilvoll-appetitlicher Schokoladenduft, ergänzt und verfeinert mit einem Frische-Kick aus Pfefferminze - unser SpaParfum Schoko-Minz ist etwas ganz Besonderes.
Gönnen Sie sich ein außergewöhnliches Genuss-Erlebnis mit diesem raffinierten Whirlpool-Duft, der an Minztäfelchen denken lässt und dabei für zufriedenes Wohlbehagen sorgt.
 
Unser SpaBalancer DuftPad besteht aus reinen ätherischen Ölen ohne Zusatz von Alkohol, Emulgatoren oder Konservierungsstoffen. Das Pad besteht aus einem HighTech Werkstoff, welcher die ätherischen Öle aufnimmt. Es gibt die leicht flüchtigen und duftenden Bestandteile in das Wasser ab und hält die schweren Öle zurück. Dadurch riecht Ihr Wasser angenehm nach den Düften aber es können sich keine Ablagerungen und Abfallprodukte im Wasser ansammeln.
 
Das Duftpad aus der Verpackung nehmen und in die Filterkammer legen. Wenn ihr Whirlpool keine Filterkammer besitzt können Sie das Pad auch so in das Wasser im Whirlpool legen. Lassen Sie das Pad im Whirlpool bis das Wasser die gewünschte Duftintensität hat. Legen Sie das Pad wieder in die Vakuumverpackung und verschließen diese mit dem beigelegten Klippverschluss.
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn das Wasser die gewünschte Duftintensität verliert.
 
Der Duft im Pad hält zwischen 4 und 8 Wochen, je nach gewünschter Intensität.
Produktfilter: Whirlpool Düfte
Verdere links naar "SpaBalancer SpaParfum Schoko-Minz"
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer SpaParfum Schoko-Minz"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

SDB SpaParfum Schoko-Minz
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
    
    
    
 • Signaalwoord: GEVAAR
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P330 De mond spoelen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/bak afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale wetgeving.
Bevat:
 • Mentha arvensis, uittreksels
 • p-menthaan-3-on
 • isomenthon
 • pin-2(3)-een
 • l-limoneen
 • cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)
 • fenethylacetaat
 • Linalool
 • l-Carvon
 • p-mentha-1,4(8)-dieen
 • cineool
 • 2-hydroxy-3-methyl-2-cyclopentenon
 • trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen
Laatst bekeken