SpaBalancer Spaarset Basic

Nu met SpaBalancer Basic 1.0l dus 25% goedkoper

SpaBalancer Spaarset Basic
138,60€
Inhoud: 1 Set

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Klantenkorting
Klantenkorting
Als vaste klant krijgt u korting op dit artikel. U bent automatisch een vaste klant als u al bij ons heeft besteld en een klantaccount hebt aangemaakt. Als vaste klant krijgt u korting op alle artikelen in de categorie wateronderhoud en spafilters.
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB-Set-01
De SpaBalancer Spaarset Basic bestaat uit: meer

Productinformatie "SpaBalancer Spaarset Basic"

De SpaBalancer Spaarset Basic bestaat uit:
Verdere links naar "SpaBalancer Spaarset Basic"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer Spaarset Basic"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

SDB UltraShock
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 
 • Signaalwoord: gevaar
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264 Na gebruik zorgvuldig handen wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een gemachtigd bedrijf voor afvalverwijdering.
Bevat:
 • Natriumhypochlorietoplossing, 4,5-11,5% actieve CI
 • Natriumchloriet
Laatst bekeken