SpaBalancer Spaarset Basic+

SpaBalancer Spaarset Basic+
244,80€
Inhoud: 1 Set

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstijd circa 1-3 werkdagen (ma - vr)**

Klantenkorting
Klantenkorting
Als vaste klant krijgt u korting op dit artikel. U bent automatisch een vaste klant als u al bij ons heeft besteld en een klantaccount hebt aangemaakt. Als vaste klant krijgt u korting op alle artikelen in de categorie wateronderhoud en spafilters.
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
Verlaag uw verzendkosten van 75,-€ *
* Dit artikel wordt met DHL verzonden. Voor alle artikelen die met DHL worden verzonden, worden de verzendkosten verminderd met € 5,90 voor goederen met een pakketwaarde van € 75 of meer.
 • SB-Set-02
bevat: meer

Productinformatie "SpaBalancer Spaarset Basic+"

bevat:

Verdere links naar "SpaBalancer Spaarset Basic+"
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Lees, schrijf en bespreek beoordelingen...meer
Klantbeoordelingen voor "SpaBalancer Spaarset Basic+"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle vrijgegeven.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

SDB UltraShock
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
 
 • Signaalwoord: gevaar
 • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
 • EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P264 Na gebruik zorgvuldig handen wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een gemachtigd bedrijf voor afvalverwijdering.
Bevat:
 • Natriumhypochlorietoplossing, 4,5-11,5% actieve CI
 • Natriumchloriet
Laatst bekeken